Autocad.lsp Virüsü

Autocad virusunu temizlemek için aşağıdaki kodu konsola yapıştır sonra güzelce entera bas 🙂

(setq flagx t)
(setq bz "(setq flagx t)")
(defun clearfile (target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)
 (setq flag nil)
 (setq flag1 nil)
 (princ (strcat "\nClearfile -> " target))
 (if (findfile target)  ;if file exists
  (progn
   (setq wjm1 (open target "r"))
   (while (setq text (read-line wjm1))
 (if (= text bz)
  (setq flag1 t)
 )
   )   ;while
   (close wjm1)
  )   ;progn
 )   ;if
 (if flag1  ;virus found!
  (progn
   (princ (strcat "\nVirus found -> " target))
   (setq flag t)
   (setq wjm (open target "r"))
   (setq wjm1 (open "temp.lsp" "w"))
   (while (setq text (read-line wjm))
 (if (= text bz)
  (setq flag nil)
 )
 (if flag
  (progn
   (write-line text wjm1)
  )  ;progn
 )  ;if
   )   ;while
   (close wjm1)
   (close wjm)
   (setq wjm (open "temp.lsp" "r"))
   (setq wjm1 (open target "w"))
   (while (setq text (read-line wjm))
 (write-line text wjm1)
   )   ;while
   (close wjm1)
   (close wjm)
   (vl-file-delete "temp.lsp")
  )   ;progn
  ;(princ (strcat "\nClean file: " target))
 )   ;if
)   ;defun
(setq ms "(setq acaddocfix t)")
(defun copyfix (target / wjm1 text flag1)
 (princ (strcat "\nCopyfix -> " target))
 (if (findfile target)  ;if file exists
  (progn
   (setq flag1 t)
   (setq wjm1 (open target "r"))
   (while (setq text (read-line wjm1))
 (if (= text ms)
  (setq flag1 nil)
 )
   )   ;while
   (close wjm1)
   (if flag1
 (progn
  (setq wjm1 (open target "a"))
  ;(write-line (chr 13) wjm1)
  (write-line "\n(setq acaddocfix t)" wjm1)
  (write-line ";;; ^^ ACADDOCFIX STARTS HERE ^^" wjm1)
  ;; Start of clearfix
  (write-line "(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)" wjm1)
  (write-line
   " (setq lspfiles '(\"acad.vlx\" \"logo.gif\" \"acaddoc.lsp\") )"
   wjm1
  )
  (write-line " (foreach lspfile lspfiles " wjm1)
  (write-line " (while (setq x (findfile lspfile))" wjm1)
  (write-line "  (progn" wjm1)
  (write-line "  (vl-file-delete x)" wjm1)
  (write-line "  (princ \"\\nDeleted file : \")" wjm1)
  (write-line "  (princ x)" wjm1)
  (write-line "  );progn" wjm1)
  (write-line " );while" wjm1)
  (write-line " );foreach" wjm1)
  (write-line " )" wjm1)
  (write-line "(cleanvirus)" wjm1)

  (write-line
   "(defun clearfile(target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)"
   wjm1
  )
  (write-line " (setq flag nil)" wjm1)
  (write-line " (setq flag1 nil)" wjm1)
  (write-line " (if (findfile target) ;if file exists" wjm1)
  (write-line " (progn" wjm1)
  (write-line "  (setq wjm1 (open target \"r\"))" wjm1)
  (write-line "  " wjm1)
  (write-line "  (while (setq text (read-line wjm1))" wjm1)
  (write-line "  (if (= text bz) (setq flag1 t))" wjm1)
  (write-line "  );while" wjm1)
  (write-line "  " wjm1)
  (write-line "  (close wjm1)" wjm1)
  (write-line " );progn" wjm1)
  (write-line "  );if" wjm1)
  (write-line " (if flag1 ;virus found!" wjm1)
  (write-line " (progn" wjm1)
  (write-line
   "  (princ (strcat \"\\nVirus found: \" target))"
   wjm1
  )
  (write-line "  (setq flag t)" wjm1)
  (write-line "  (setq wjm (open target \"r\"))" wjm1)
  (write-line "  (setq wjm1 (open \"temp.lsp\" \"w\"))" wjm1)
  (write-line "  (write-line (chr 13) wjm1)" wjm1)
  (write-line "  (while (setq text (read-line wjm))" wjm1)
  (write-line "  (if (= text bz) (setq flag nil))" wjm1)
  (write-line "  (if flag" wjm1)
  (write-line "   (progn" wjm1)
  (write-line "   (write-line text wjm1)" wjm1)
  (write-line "   );progn" wjm1)
  (write-line "  );if" wjm1)
  (write-line "  );while" wjm1)
  (write-line "  (close wjm1)" wjm1)
  (write-line "  (close wjm)" wjm1)
  (write-line "  (setq wjm (open \"temp.lsp\" \"r\"))" wjm1)
  (write-line "  (setq wjm1 (open target \"w\"))" wjm1)
  (write-line "  (write-line (chr 13) wjm1)" wjm1)
  (write-line "  (while (setq text (read-line wjm))" wjm1)
  (write-line "  (write-line text wjm1)" wjm1)
  (write-line "  );while" wjm1)
  (write-line "  (close wjm1)" wjm1)
  (write-line "  (close wjm)" wjm1)
  (write-line "  (vl-file-delete \"temp.lsp\")" wjm1)
  (write-line " );progn" wjm1)
  (write-line "  );if" wjm1)
  (write-line ");defun" wjm1)

  (write-line "(setq acadmnl (findfile \"acad.mnl\"))" wjm1)
  (write-line
   "(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))"
   wjm1
  )
  (write-line
   "(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath \"*.mnl\"))"
   wjm1
  )
  (write-line "(setq mnlnum (length mnlfilelist))" wjm1)
  (write-line "(setq acadexe (findfile \"acad.exe\"))" wjm1)
  (write-line
   "(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))"
   wjm1
  )
  (write-line
   "(setq support (strcat acadpath \"\\\\support\"))"
   wjm1
  )
  (write-line
   "(setq acaddoc (strcat support \"\\\\acaddoc.lsp\"))"
   wjm1
  )
  (write-line
   "(setq lspfilelist (vl-directory-files support \"*.lsp\"))"
   wjm1
  )
  (write-line
   "(setq lspfilelist (append lspfilelist (list \"acaddoc.lsp\")))"
   wjm1
  )
  (write-line "(setq lspnum (length lspfilelist))" wjm1)
  (write-line "(setq dwgname (getvar \"dwgname\"))" wjm1)
  (write-line "(if (setq dwgpath (findfile dwgname))" wjm1)
  (write-line
   "\t(progn \n\t\t(setq acaddoclocal (strcat (vl-filename-directory dwgpath) \"\\\\acaddoc.lsp\")) \n\t\t(clearfile acaddoclocal bz) \n\t)"
   wjm1
  )
  (write-line ") ;if" wjm1)
  (write-line "(clearfile acaddoc bz)" wjm1)
  (write-line "(setq mnln 0)" wjm1)
  (write-line "(while (< mnln mnlnum)" wjm1)
  (write-line
   " (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath \"\\\\\" (nth mnln mnlfilelist)))"
   wjm1
  )
  (write-line " (clearfile mnlfilename bz)" wjm1)
  (write-line " (setq mnln (1+ mnln))" wjm1)
  (write-line ");while" wjm1)
  (write-line "(setq lspn 0)" wjm1)
  (write-line "(while (< lspn lspnum)" wjm1)
  (write-line
   " (setq lspfilename (strcat support \"\\\\\" (nth lspn lspfilelist)))"
   wjm1
  )
  (write-line " (clearfile lspfilename bz)" wjm1)
  (write-line " (setq lspn (1+ lspn))" wjm1)
  (write-line ");while" wjm1)
  ;; End of clearfix
  (write-line "(princ)" wjm1)
  (close wjm1)
 )  ;progn
   )   ;if
  )   ;progn
 )   ;if
)

(setq acadmnl (findfile "acad.mnl"))
(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))
(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1))
(setq
 mnlnum (vl-list-length (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1))
)
(setq acadexe (findfile "acad.exe"))
(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))
(setq support (strcat acadpath "\\support"))
(setq acaddoc (strcat support "\\acaddoc.lsp"))
(setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp"))
(setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp")))
(setq lspnum (length lspfilelist))
(setq dwgname (getvar "dwgname"))
(if (setq dwgpath (findfile dwgname)) ; if a file is open
 (progn
  (setq acaddoclocal
  (strcat (vl-filename-directory dwgpath)
   "\\acaddoc.lsp"
  )
  )
  (clearfile acaddoclocal bz)
 )
)
(clearfile acaddoc bz)
(setq mnln 0)
(while (< mnln mnlnum)
 (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist)))
 (clearfile mnlfilename bz)
 (setq mnln (1+ mnln))
)   ;while
(setq lspn 0)
(while (< lspn lspnum)
 (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist)))
 (clearfile lspfilename bz)
 (setq lspn (1+ lspn))
);while
(if (findfile "acad2011doc.lsp")
 (progn
 (setq acad2011doc (findfile "acad2011doc.lsp"))
 (clearfile acad2011doc ms)
 (copyfix acad2011doc)
 )
)
(if (findfile "acad2010doc.lsp")
 (progn
 (setq acad2010doc (findfile "acad2010doc.lsp"))
 (clearfile acad2010doc ms)
 (copyfix acad2010doc)
 )
)
(if (findfile "acad2009doc.lsp")
 (progn
 (setq acad2009doc (findfile "acad2009doc.lsp"))
 (clearfile acad2009doc ms)
 (copyfix acad2009doc)
 )
)
(if (findfile "acad2008doc.lsp")
 (progn
 (setq acad2008doc (findfile "acad2008doc.lsp"))
 (clearfile acad2008doc ms)
 (copyfix acad2008doc)
 )
)
(if (findfile "acad2008doc.lsp")
 (progn
 (setq acad2007doc (findfile "acad2007doc.lsp"))
 (clearfile acad2007doc ms)
 (copyfix acad2007doc)
 )
)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s